• Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης    Η παρούσα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης περιέχει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό που θα χρησιμοποιηθεί από τους Παρόχους Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ στο πλαίσιο δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».