Κυκλική Οικονομία

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν εις βάθος κατάρτιση σε τομείς που άπτονται της διαχείρισης των νέων αναγκών και προκλήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ανακύκλωσης, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από την υλοποίηση και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

Ως Στέλεχος Κυκλικής Οικονομίας  ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος γνωρίζει και μπορεί να προτείνει ή να εφαρμόσει ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίοι θα τονώσει την ανάπτυξη, θα μειώσει το κόστος, θα δημιουργήσει ανθεκτικότητα και να αλλάξει τη ροή της επιχειρηματικότητας. Το στέλεχος Κυκλικής Οικονομίας θα γνωρίζει πως η μετάβαση στην κυκλική οικονομία απαιτεί δράσεις και πολιτικές και ποιες είναι αυτές, αλλά και θα μπορεί να διακρίνει σε επιχειρηματικές δράσεις τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα των κοινών στρατηγικών της κυκλικής οικονομίας (ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση, επανεξέταση, απόρριψη) με σκοπό την οργάνωσή τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να μπορούν να κατανοήσουν ολιστικά τον όρο της κυκλικής οικονομίας και το πως αυτή εξελίσσεται σε μια δυναμική έννοια στο συνεχώς μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον και διαχωρίζεται με τις παρόμοιες εφαρμοστέες έννοιες του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις πως στην κυκλική οικονομία, οι διαδικασίες είναι διαφορετικές και στοχεύουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα.
 • Να μπορούν να αιτιολογήσουν και να κατανοήσουν πως μέσω της κυκλικής οικονομίας αμβλύνεται η αλόγιστη εξάντληση, ανεπιστρεπτί, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και η καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
 • Να γνωρίσει τις νομοθεσίες και τις στοχοθεσίες της Ευρώπης για περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομίας και που απασχολήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο μέχρι το 2050

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG ώστε να βοηθήσουν οργανισμούς/επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές.

Ο εργαζόμενος που θα ασχοληθεί με τις αρχές και τα πρότυπα βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG θα είναι σε θέση να κατανοήσει αυτές τις έννοιες, να διακριτοποιήσει τις μεταξύ τους διαφορές και να επιλέξει το σωστό μοντέλο ανάπτυξης στρατηγικής για τον οργανισμό/επιχείρηση που συμβουλεύει. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει:

 • Τις διαφορές μεταξύ βιωσιμότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG
 • Τα διαφορετικά πρότυπα που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα
 • Τη δομή που θα πρέπει να ‘έχει μία σχετική έκθεση
 • Τα δεδομένα που απαιτούνται να συλλεχθούν
 • Τους τρόπους και τα μεγέθη υπολογισμών
 • Καλές και κακές πρακτικές

Τέλος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει τις απαιτήσεις μίας έκθεσης των παραπάνω

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εκπαιδευομένων σε θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την  ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων αφορά το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 5 ενότητες:   Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη, Περιβάλλον και παραγωγή, Περιβαλλοντικός έλεγχος, Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Το πρότυπο  ISO 45001 διάδοχος του προτύπου OHSAS 18001). 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την έγκυρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση  εργασιών  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είσαι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης,
 • να αναλύουν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, τα στοιχεία οικο-σήμανσης καθώς και τα στοιχεία περιβαλλοντικού ελέγχου,
 • να κατανοήσουν τι σημαίνει περιβαλλοντική απόδοση και επίδοση,
 • να γνωρίζουν τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία
 • να γνωρίζουν τις τεχνικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων

 • να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση κρίσεων, αλλαγών και έκτακτων καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων
 • να εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου,
 • να εντοπίζουν τους κινδύνους ανά διεργασία και να εφαρμόζουν προληπτικά κατά περίπτωση μέτρα
 • να είναι αποτελεσματικοί στην διαχείριση των κινδύνων κατά την παραγωγική διαδικασία, 
 • να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επίσημου ελέγχου
 • να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας

Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.