Ειδικος στο Social Media Marketing

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ειδικότερα στο υποτομέα των Κοινωνικών Δικτύων

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων, τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί ο καταρτιζόμενος να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και δημιουργούνται στο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα στον τομέα του μάρκετινγκ εξ αιτίας της εμφάνισης των κοινωνικών δικτύων και της ανάπτυξης τους και παράλληλα να βοηθά την επιχείρηση αφενός να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες επικοινωνίας & προβολής και αφετέρου να την ισχυροποιήσει στο συγκεκριμένο πεδίο έναντι των ανταγωνιστών της.

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

  • Να γνωρίζει την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες εφαρμογής της από μια επιχείρηση.
  • Να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς του περιβάλλοντος λειτουργίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που συμβαίνουν λόγω της εμφάνισης και συνεχούς ανάπτυξης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων και των νέων καναλιών μάρκετινγκ που αυτά δημιούργησαν.
  • Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις νέες δυνατότητες προώθησης κι επικοινωνίας μιας μάρκας που προσφέρουν το διαδίκτυο και τα νέα κανάλια μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας της εμφάνισης και τεράστιας διείσδυσης στους καταναλωτές των κοινωνικών δικτύων.
  •  Να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τους νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μαζί τους και τα πολλαπλά σημεία επαφής μαζί τους πέραν του φυσικού καταστήματος, και ειδικότερα στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, να υποστηρίξει, να αξιολογήσει και τελικά να τροποποιήσει ενέργειες επικοινωνίας και προβολής μέσω κυρίως των κοινωνικών δικτύων, αλλά και τεχνικών του ψηφιακού μάρκετινγκ γενικότερα.