Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών των  «βάσεων δεδομένων, Μεγάλων δεδομένων κ.τ.λ.» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους ιδιαίτερων τεχνικών και θεωρητικών αναλύσεων του θεματικού αντικειμένου. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων , τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στο υπό ανάλυση θέμα
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους 
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.
 • Η αναγνώριση ζητημάτων που άπτονται στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας

και εξοικείωσης στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων .

 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφοδίου για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. 
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση της υπό ανάπτυξη  επιμέρους θεματολογίας.
 • Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν όρους και έννοιες στην υπό ανάπτυξη θεματολογία
 • Γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να προβαίνουν σε ανάλυση οι ίδιοι σε βάσεις μεγάλων δεδομένων
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες  ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε θέματα της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.