Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των πρακτικών Logistics στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους σχετικά με τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών των Logistics, με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης. 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης: (μέχρι 1.000 χαρακτήρες) To στέλεχος logistics ασχολείται με τον σχεδιασμό και διαχείριση βασικών αλληλοεξαρτώμενων λειτουργιών στην επιχείρηση που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών των επιχειρήσεων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν το αποθηκευτικό κύκλωμα, τις μεταφορές και τη διαχείριση των αποθεμάτων και αγορών. Επίσης ασχολείται με το κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε μια εφοδιαστική αλυσίδα και την διοίκηση ολικής ποιότητας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος ασχολείται με την στρατηγική επικοινωνία – Marketing της εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων υλικών και παραγωγικών πόρων μέσω MRP I & II – ERP, WMS.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

(γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που θα αποκομίσει ο ωφελούμενος με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • να γνωρίζει τους γενικούς και επιμέρους στόχους της  εφοδιαστικής σε σχέση με το κόστος αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών 
 • να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τάσεις των Logistics στην εποχή του Covid-19 και της αυξανόμενης τάσης των ηλεκτρονικών αγορών που έχουν αλλάξει το ‘lastmile’ στις εφοδιαστικές αλυσίδες (οργάνωση διανομής)
 • να μάθει για την ανάπτυξη των βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων και των σχετικών εφαρμογών με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
 • να γνωρίζει το πολύ επίκαιρο και δημοφιλές θέμα των cityLogistics που εφαρμόζονται στις πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 • να αναγνωρίζει τις διάφορες λειτουργίες του κυκλώματος εφοδιασμού και τα βασικά σημεία αλληλεξάρτησης τους 
 • να κατανοεί τη διαφορά του φυσικού με το εμπορικό κανάλι διακίνησης, αλλά και τη σημασία συνεργασίας και συντονισμού τους  
 • να μάθει τις βασικές και ευρέως εφαρμοσμένες πρακτικές αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και των πληροφοριακών συστημάτων Logistics που υποστηρίζουν τις σχετικές διαδικασίες 
 • να αντιλαμβάνεται την έννοια και σημασία του αποθέματος, καθώς επίσης και να μπορεί να εφαρμόζει βασικές τεχνικές διαχείρισης τους, συμπεριλαμβανομένου της δημοφιλούς ABC ανάλυσης 
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές και πρακτικές αγορών (προμηθειών) στο νέο περιβάλλον
 • να γνωρίζει την έννοια της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διάφορες εφαρμογές της (barcode, RFID, κτλ)
 • να υπολογίζει το κόστος της επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics
 • να αντιλαμβάνεται το ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στην επιχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics
 • να πληροφορηθεί την σημασία του επιχειρησιακού σχεδιασμού της επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics
 • να πληροφορηθεί το περιεχόμενο της στρατηγικής επικοινωνίας-Marketing της επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics
 • να γνωρίζει για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων υλικών και παραγωγικών πόρων μέσω MRP I & II, ERP, WMS