Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως προς τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος παρουσιάζονται θεματικές που σχετίζονται με τη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Εξετάζονται επιμέρους διαστάσεις που αφορούν τη μηχανογραφημένη λογιστική, όπως το τιμολόγιο, η απόδειξη λιανικής πώλησης, το δελτίο αποστολής, το πιστωτικό τιμολόγιο.

 

Επιπλέον, μελετάται η καταχώρηση τριμήνου και ειδικότερα η καταχώρηση και ανάλυση, ο υπολογισμός ΦΠΑ και η καταγραφή στο έντυπο, τα βήματα ηλεκτρονικής υποβολής, η επεξήγηση των εντύπων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, καθώς και η καταχώρηση παγίων.

 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιείται πρακτική εφαρμογή ως προς τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος με έμφαση στην ανάλυση των εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε2, ο προσδιορισμός του φόρου.

 

Τέλος, παρουσιάζονται επιμέρους έντυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της φορολογικής και

μηχανογραφημένης λογιστικής, όπως Φ2, Μ1, Δ21, Μ2, Δ211, Μ5, Δ211, μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

Στόχος είναι, οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες της φορολογικής και μηχανογραφημένης λογιστικής στην πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μηχανογραφημένης λογιστικής.
  • Να μπορούν να προβαίνει στην καταχώρηση τριμήνου.
  • Να διαμορφώνουν τις φορολογικές δηλώσεις. 
  • Να διαχωρίζουν τα διάφορα έντυπα που χρησιμοποιούνται στη φορολογική και μηχανογραφημένη λογιστική.