Εισαγωγή στα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες, ή με τη δημιουργία ή χρήση ψηφιακών μέσων και πόρων για την υιοθέτηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων συγκεκριμένα που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκα και όχι τόσο κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς και μέσω τους προγράμματος θα δoθεί στους ωφελούμενους η δυνατότητα να λάβουν τέτοια δεδομένα που θα τους βοηθήσει στην χρήση των εργαλείων αυτών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες ψηφιοποιημένες απαιτήσεις στη λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησής τους.

Ως Γνώστης / Χειριστής ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος θα μπορεί να αναλύσει πως η τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της μάθησης. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία αποτελεσματικά τόσο θεωρητικά όσο και στην πρακτική τους, αλλά και να προτείνει τη χρήση διαφορετικών εργαλείων για διαφορετικούς μαθησιακούς σκοπούς. Μέσω του προγράμματος αυτού στοχεύται να συνειδητοποιήσουν οι οι ωφελούμενοι πλήρως τα οφέλη της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να τα εργαλεία εκείνα με τα οποία μπορούν να παρέχουν αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης είναι αυτό απαιτητό.