Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες MS Word 2016, MS Excel 2016, Internet Explorer 11 / MS Office Outlook 2016

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας 

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

  • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών και ρυθμίσεων ενός Η/Υ
  • Η δημιουργία και διαχείριση αρχείων κειμένου  
  • Η δημιουργία και διαχείριση βιβλίων εργασίας  
  • Η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου

Μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικών οδηγιών και πρακτικών εφαρμογών επιδιώκεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το σύνολο των εφαρμογών, ώστε να είναι παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις θέσεις εργασίας που θα απαιτηθεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι δομημένο για χρήση τόσο μέσω της κατεύθυνσης του εκπαιδευτή όσο και με τη μεθοδολογία της αυτό-μελέτης, ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή σε αυτό και να εμβαθύνει χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτή.

Ουσιαστικό στοιχείο του όλου προγράμματος είναι η χρήση οπτικών ερεθισμάτων και  συμβόλων, που έχουν ευθεία σχέση με τις εντολές των διδασκομένων εφαρμογών, ώστε να δύναται ο καταρτιζόμενος να προσαρμοστεί με τον καλύτεροι δυνατό τρόπο στο περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης της κάθε εφαρμογής.